„Strefa mocy”

Już po raz ko­lej­ny w na­szym parku miej­skim od­by­ły się ple­nero­we re­ko­lek­cje „Stre­fa Mocy”. Po­prowa­dził je Witek Wilk wraz ze współ­pra­cow­ni­kami. Na re­ko­lek­cje skła­dały się kon­fe­ren­cje, świa­dec­twa, wspól­ne u­wiel­bienie Boga. Można było sko­rzy­stać z sa­kramen­tu po­ku­ty i po­jed­na­nia. Z kon­cer­ta­mi wy­stą­pi­li: Mar­cin Sty­czeń, „HERES / Wyr­wa­ni z nie­wo­li”, Syl­wia Wilk, Ful Power Spi­rit, Dia­ko­nia Uwiel­bienia z Gli­nian­ki, Syl­wia Ha­zbo­un. Or­ga­ni­zato­rami re­ko­lek­cji były wspól­no­ty Sz­ko­ły Nowej Ewan­ge­li­zacji z Otwoc­ka.

Fot.: Cezary Pękul

Strefa 01
Strefa 02
Strefa 03
Strefa 04