Świąteczne BINGO

Uro­czy­stość Św. Win­cen­tego Pal­lot­tie­go, to w na­szych wspól­no­tach rów­nież o­ka­zja do re­kreacji i ra­do­sne­go świę­to­wa­nia. Tak było rów­nież w o­twoc­kiej wspól­no­cie Pal­lo­ty­nów. W nie­dziel­ne po­połu­dnie re­fek­tarz domu re­ko­lek­cyj­nego zgro­ma­dził pa­rafian i sym­pa­tyków na wspól­nej za­bawie w bingo. Wspa­niałe na­gro­dy, które można było wy­grać, spra­wi­ły wiele ra­do­ści za­rów­no dzie­ciom, jak i do­rosłym. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim spon­sorom: Mia­stu Otwock, pani Ka­tarzy­nie Anioł­kie­wicz i panu Bar­tło­mie­jowi Ko­złow­skie­mu oraz tym, któ­rzy przy­go­towa­li pysz­ne cia­sta. Do zo­ba­cze­nia za rok!

Bingo 001
Bingo 002
Bingo 003
Bingo 004
Bingo 005
Bingo 006
Bingo 007
Bingo 008
Bingo 009
Bingo 010
Bingo 011
Bingo 012