Jasełka

Osiem­set lat mi­nę­ło od pierw­szego bo­żona­rodze­niowego mi­ste­rium wy­sta­wio­ne­go z i­nicja­ty­wy św. Fran­cisz­ka w Grec­cio. Zwy­czaj ten bar­dzo szyb­ko, bo już pod ko­niec XIV wieku, do­tarł do Pol­ski. Do dziś ja­seł­ka cie­szą się wiel­kim po­wodze­niem w o­kre­sie Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Nie za­po­mnie­li o nich u­cznio­wie Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12, któ­rzy pod o­pie­ką s. Syl­wii i pani Ka­tarzy­ny Zyg­munt przy­go­towa­li świą­tecz­ne przed­sta­wienie. Pa­rafianom za­pre­zen­to­wali je w Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go. Pięk­ne stro­je, de­ko­ra­cje, ale przede wszyst­kim wspa­niała gra ak­to­rów oraz per­fek­cyj­ny śpiew so­li­stów i ze­spo­łu zo­sta­ły na­gro­dzone o­grom­ny­mi bra­wami. Miło jest na rów­nież za­ko­mu­ni­kować, że przed­sta­wienie zdo­by­ło 1. miej­sce w swo­jej ka­te­go­rii wie­ko­wej w te­go­rocz­nym XXXI Otwoc­kim Prze­glą­dzie Ja­se­łek. Gra­tu­luje­my!

Tym, którzy nie widzieli przedstawienia polecamy nagranie jasełek zarejestrowane w Teatrze Miejskim przez pana Jacka Kociszewskiego:

Jaselka 001
Jaselka 002
Jaselka 003
Jaselka 004
Jaselka 005
Jaselka 006
Jaselka 007
Jaselka 008
Jaselka 009
Jaselka 010
Jaselka 011
Jaselka 012
Jaselka 013
Jaselka 014
Jaselka 015
Jaselka 016
Jaselka 017
Jaselka 018
Jaselka 019
Jaselka 020
Jaselka 021
Jaselka 022
Jaselka 023
Jaselka 024
Jaselka 025
Jaselka 026
Jaselka 027