Dzień Seniora

Dziś nasza pa­rafia świę­to­wa­ła Dzień Se­nio­ra. Po­połu­dniu, w ka­wiaren­ce nasi se­nio­rzy ba­wi­li się przy mu­zy­ce, nie za­brakło kon­kur­sów i po­czę­stun­ku, a w at­mos­fe­rze wczo­raj­sze­go świę­ta na­ro­dowe­go, śpie­wa­liśmy rów­nież pa­trio­tycz­ne pie­śni i pio­sen­ki. Wiele ra­do­ści spra­wi­li nam go­ście, któ­rzy za­szczy­ci­li o­bec­no­ścią za­bawę: wi­zy­tu­ją­cy o­twoc­ki dom Pal­lo­ty­nów pro­win­cjał, ks. Wal­de­mar Pa­wi­lik SAC oraz Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka, pan Ja­ro­sław Mar­giel­ski. Dzień Se­nio­ra zo­stał zor­ga­ni­zowany dzię­ki wspar­ciu Mia­sta Otwoc­ka. Dzię­ku­je­my!

Seniorzy 001
Seniorzy 002
Seniorzy 003
Seniorzy 004
Seniorzy 005
Seniorzy 006
Seniorzy 007
Seniorzy 008
Seniorzy 009
Seniorzy 010
Seniorzy 011
Seniorzy 012
Seniorzy 013
Seniorzy 014
Seniorzy 015
Seniorzy 016
Seniorzy 017
Seniorzy 018
Seniorzy 019
Seniorzy 020
Seniorzy 021
Seniorzy 022
Seniorzy 023
Seniorzy 024
Seniorzy 025
Seniorzy 026
Seniorzy 027
Seniorzy 028