Wrześniowe uroczystości przy pomniku KATYŃ 1940

Dzi­siaj, pod­czas tej Mszy św., mo­dli­my się za żoł­nie­rzy wrze­śnia 1939 r. Od 1 wrze­śnia 1939 r. wal­czy­li oni z woj­skami nie­miec­kimi, które na­padły na naszą Oj­czy­znę. […] Pra­gnie­my pa­mię­tać o tym, co wy­da­rzyło się 17 wrze­śnia 1939 r. Cóż to ta­kie­go? Woj­ska ra­dziec­kie za­ję­ły o­grom­ne po­ła­cie wschod­niej czę­ści II Rze­czy­po­spoli­tej. Tam, gdzie woj­ska na­po­tkały opór – za­bi­jano bro­nią­cych się żoł­nie­rzy. Za­sto­sowano tak­ty­kę, jaką znamy z naj­now­szej hi­sto­rii Rosji: za­jeęcie kraju, bez wy­po­wie­dzenia wojny, u­spra­wie­dliwianie tego aktu róż­ny­mi pseu­do ­ar­gumen­tami. Ubie­ra­nie się w szaty o­broń­ców róż­nych mniej­szo­ści na­ro­dowych i tak dalej – te słowa pod­czas ho­mi­lii skie­ro­wał do mło­dzieży zgro­ma­dzonej w na­szym ko­ście­le ks. płk Zbi­gniew Kępa, rzecz­nik Or­dy­na­riatu Po­lowe­go, który prze­wod­ni­czył Mszy św. po­prze­dza­ją­cej u­ro­czy­sto­ści pa­trio­tycz­ne przy po­mni­ku Katyń 1940.

Uro­czy­sto­ści przy po­mni­ku KATYŃ 1940, znaj­du­ją­cym się w parku przy na­szym ko­ście­le, miały miejsce w mi­nio­ny pią­tek, 15 wrze­śnia. Przypomnijmy, że dwu­krot­nie w ciągu roku, w kwiet­niu i we wrze­śniu, w ko­ście­le i przy po­mni­ku gro­ma­dzą się wier­ni, Ro­dzi­ny Ka­tyń­skie, wła­dze mia­sta i po­wia­tu, a zwłasz­cza mło­dzież o­twoc­kich szkół. Mo­dli­my się za po­le­głych i po­mor­dowa­nych na Wscho­dzie. Ucz­nio­wie ko­lej­nych szkół pod­sta­wowych i śred­nich po­dej­mu­ją trud rocz­ne­go pa­tro­natu, pod­czas któ­re­go, nie tylko dbają o o­tocze­nie po­mni­ka, ale rów­nież po­głę­bia­ją swoją wie­dzę i kul­ty­wują pa­mięć.

 

2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 2
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 3
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 4
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 5
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 6
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 7
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 8
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 9
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 10
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 12
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 13
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 15
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 16
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 17
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 18
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 19
2023 09 15 Otwock Pallotyni Foto 20
 

Fotografie dzięki uprzejmości ks. płk. Zbigniewa Kępy