Pielgrzymka parafialna do Krakowa

Ostat­ni wa­kacyj­ny week­end był o­ka­zją do wy­jaz­du piel­grzym­ko­wego na po­łu­dnie Pol­ski. Na­szym celem był Kra­ków, a do­kład­nie Nowa Huta i Pa­rafia Matki Bożej Po­cie­szenia, która w pierw­szą nie­dzielę wrze­śnia ob­chodzi od­pust. Dla nas jest to po­dwój­nie miłe miej­sce po­nie­waż jest to pa­rafia, w któ­rej jesz­cze rok temu pra­co­wał nas ksiądz pro­boszcz Wie­sław Wil­mań­ski. I jed­no­cześnie jest to pa­rafia, w któ­rej od roku pra­cu­je nasz po­przed­ni ksiądz pro­boszcz Krzysz­tof Wojda.

Droga da­le­ka, więc świet­na o­ka­zja na przy­stan­ki w na piel­grzym­ko­wej tra­sie. Pierw­szy z nich to Sank­tu­arium Matki Bożej Ostro­bram­skiej w Skar­ży­sku-Ka­mien­nej. Ko­lej­ny – to klasz­tor Pal­lo­ty­nów na Kar­czów­ce w Kiel­cach. I wresz­cie sam Kra­ków, to całe bo­gac­two miejsc do zwie­dzenia i do mo­dli­tew­nej za­du­my: Wawel, Nowa Huta, Mo­gi­ła, Ła­giew­niki.

 

Krakow 001
Krakow 002
Krakow 003
Krakow 004
Krakow 005
Krakow 006
Krakow 007
Krakow 008
Krakow 009
Krakow 010
Krakow 011
Krakow 012
Krakow 013
Krakow 014
Krakow 015
Krakow 016
Krakow 017
Krakow 018
Krakow 019
Krakow 020
Krakow 021
Krakow 022
Krakow 023
Krakow 024
Krakow 025
Krakow 026
Krakow 027
Krakow 028
Krakow 029
Krakow 030
Krakow 031
Krakow 032
Krakow 033
Krakow 034
Krakow 035
Krakow 036
Krakow 037
Krakow 038
Krakow 039
Krakow 040
Krakow 041
Krakow 042
Krakow 043
Krakow 044
Krakow 045
Krakow 046
Krakow 047
Krakow 048
Krakow 049
Krakow 050
Krakow 051
Krakow 052
Krakow 053
Krakow 054
Krakow 055
Krakow 056
Krakow 057
Krakow 058
Krakow 059
Krakow 060
Krakow 061
Krakow 062
Krakow 063
Krakow 064
Krakow 065
Krakow 066
Krakow 067
Krakow 068
Krakow 069
Krakow 070
Krakow 071
Krakow 072
Krakow 073