Pan idzie z nieba

Pan z nieba w Naj­święt­szym Sa­kramen­cie dziś wy­szedł na ulice na­sze­go mia­sta. Rze­sze wier­nych z Pa­rafii Bł. Igna­ce­go Kło­potow­skie­go, Św. Win­cen­tego à Paulo i Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go kro­cząc za Zba­wi­cie­lem wy­zna­ły wiarę w Jego rzeczywistą o­bec­ność w kon­se­krowa­nym Ch­le­bie. Bogu niech będą dzię­ki za at­mos­fe­rę mo­dli­twy pod­czas te­go­rocz­nej pro­ce­sji.

„Gdy więc przyj­mu­jesz Eu­cha­ry­stię, pa­mię­taj, że nie jest to zwy­kły i po­spoli­ty chleb i wino, ale jak stwier­dził Pan, to jest Jego Ciało i Krew. A choć­by zmy­sły mó­wi­ły ci coś in­ne­go, to wiara daje ci nie­za­chwianą pew­ność. Zo­sta­łeś po­uczony o tym i je­steś w pełni prze­ko­na­ny, że to, co się tobie zdaje chle­bem, nie jest chle­bem, choć ma jego smak, ale Cia­łem Ch­ry­stu­sa; i to, co się tobie zdaje winem, nie jest winem, choć smak ci o tym mówi, ale Krwią Ch­ry­stu­sa”.

(Z Ka­te­chez je­ro­zolim­skich, Ka­te­cheza 22, My­sta­go­gicz­na, 4,1.3-6.9)

Procesja 001
Procesja 002
Procesja 003
Procesja 004
Procesja 005
Procesja 006
Procesja 007
Procesja 008
Procesja 009
Procesja 010
Procesja 011
Procesja 012
Procesja 013
Procesja 014
Procesja 015
Procesja 016
Procesja 017
Procesja 018
Procesja 019
Procesja 020
Procesja 021
Procesja 022
Procesja 023
Procesja 024
Procesja 025
Procesja 026
Procesja 027
Procesja 028
Procesja 029
Procesja 030
Procesja 031
Procesja 032
Procesja 033
Procesja 034
Procesja 035
Procesja 036
Procesja 037
Procesja 038
Procesja 039
Procesja 040
Procesja 041
Procesja 042
Procesja 043
Procesja 044
Procesja 045
Procesja 046
Procesja 047
Procesja 048
Procesja 049
Procesja 050
Procesja 051
Procesja 052
Procesja 053
Procesja 054
Procesja 055
Procesja 056
Procesja 057
Procesja 058
Procesja 059
Procesja 060
Procesja 061
Procesja 062
Procesja 063
Procesja 064
Procesja 065
Procesja 066
Procesja 067
Procesja 068
Procesja 069
Procesja 070
Procesja 071
Procesja 072
Procesja 073
Procesja 074
Procesja 075
Procesja 076
Procesja 077
Procesja 078
Procesja 079
Procesja 080
Procesja 081
Procesja 082
Procesja 083
Procesja 084
Procesja 085
Procesja 086
Procesja 087
Procesja 088
Procesja 089
Procesja 090
Procesja 091
Procesja 092
Procesja 093
Procesja 094
Procesja 095
Procesja 096
Procesja 097
Procesja 098
Procesja 099
Procesja 100
Procesja 101
Procesja 102
Procesja 103
Procesja 104
Procesja 105
Procesja 106
Procesja 107
Procesja 108
Procesja 109
Procesja 110
Procesja 111
Procesja 112
Procesja 113
 

Procesja 001
Procesja 002
Procesja 003
Procesja 004
Procesja 005
Procesja 006
Procesja 007
Procesja 008
Procesja 009
Procesja 010
Procesja 011
Procesja 012
Procesja 013
Procesja 014
Procesja 015
Procesja 016
Procesja 017
Procesja 018
Procesja 019
Procesja 020
Procesja 021
Procesja 022
Procesja 023
Procesja 024
Procesja 025
Procesja 026
Procesja 027
Procesja 028
Procesja 029
Procesja 030
Procesja 031
Procesja 032
Procesja 033
Procesja 034
Procesja 035
Procesja 036
Procesja 037
Procesja 038
Procesja 039
Procesja 040
Procesja 041
Procesja 042
Procesja 043
Procesja 044
Procesja 045
Procesja 046
Procesja 047
Procesja 048
Procesja 049
Procesja 050
Procesja 051
Procesja 052
Procesja 053
Procesja 054
Procesja 055
Procesja 056
Procesja 057
Procesja 058
Procesja 059
Procesja 060
Procesja 061