Kościół zawsze jest młody

— Dzię­ki Du­cho­wi Świę­te­mu Ko­ściół ma za­wsze dwa­dzie­ścia lat — po­wie­dział w dzi­siej­szej ho­mi­li ks. Zenon Hanas SAC, pro­win­cjał, który prze­wod­ni­czył u­ro­czy­sto­ściom pa­tro­nal­nym na­szej pa­rafii. A trwa­ły one od rana. Kul­mi­na­cyj­nym mo­men­tem świę­to­wa­nia była od­pu­stowa suma i pro­ce­sja eu­cha­ry­stycz­na. Po­połu­dniu zaś ra­dość roz­la­ła się wokół ko­ścioła, gdzie trwał fe­styn z wie­lo­ma a­trak­cjami. Gwar cichł tylo na czas Mszy św. i Go­dzi­ny Uwiel­bienia, która dziś, wy­jąt­ko­wo, nie od­by­ła się we­wnątrz świą­ty­ni, ale na sce­nie przed nią. Naj­wy­tr­wal­si cze­ka­li do godz. 21.00 na roz­losowa­nie głów­nych na­gród lo­te­rii fan­to­wej. Tuż przed 22.00 bło­gosła­wień­stwo Ks. Pro­bosz­cza ro­ze­sła­ło nas do domów. Już cze­ka­my na ko­lej­ne od­pu­stowe u­ro­czy­sto­ści za rok.

Odpust 101
Odpust 103
Odpust 104
Odpust 105
Odpust 106
Odpust 107
Odpust 108
Odpust 109
Odpust 110
Odpust 111
Odpust 112
Odpust 113
Odpust 114
Odpust 115
Odpust 116
Odpust 117
Odpust 118
Odpust 119
Odpust 120
Odpust 122
Odpust 123
Odpust 124
Odpust 125
Odpust 126
Odpust 127
Odpust 128
Odpust 129
Odpust 130
Odpust 131
Odpust 132
Odpust 133
Odpust 134
Odpust 135
Odpust 136
Odpust 137
Odpust 138
Odpust 139
Odpust 140
Odpust 141
Odpust 142
Odpust 143
Odpust 144
Odpust 145
Odpust 146
Odpust 147
Odpust 148
Odpust 149
Odpust 150
Odpust 151
Odpust 152
Odpust 153
Odpust 154
Odpust 155
Odpust 156
Odpust 157
Odpust 158
Odpust 159
Odpust 160
Odpust 161
Odpust 162
Odpust 163
Odpust 164
Odpust 165
Odpust 166
Odpust 167
Odpust 168
Odpust 169
Odpust 170
Odpust 171
Odpust 172
Odpust 173
Odpust 174
Odpust 175
Odpust 176
Odpust 177
Odpust 178
Odpust 179
Odpust 180
Odpust 181
Odpust 182
Odpust 183
Odpust 184
Odpust 185
Odpust 186
Odpust 187
Odpust 188
Odpust 189
Odpust 190
Odpust 191
Odpust 192
Odpust 193
Odpust 194
Odpust 195
Odpust 196
Odpust 197
Odpust 198
Odpust 199
Odpust 200
Odpust 201