Podaruj swoje 1,5%

Jak co roku pro­ponu­je­my roz­li­cze­nie po­dat­kowe i bez­płat­ne wy­peł­nienie dru­ków PIT w za­mian za od­da­nie 1,5% swo­je­go po­dat­ku na rzecz Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti. Zgroma­dzo­ne w ten spo­sób fun­dusze zo­sta­ną prze­znaczone na dzieła cha­ry­tatyw­ne pro­wa­dzone przez naszą pa­rafię. Dokumenty do rozli­cze­nia wraz z po­da­nym nu­me­rem te­lefo­nu można zosta­wiać co­dzien­nie na fur­cie naszego domu.

Istnieje również możliwość elektronicznego złożenia zeznania PIT w urzędzie sakrbowym. W tym celu należy załaczyć informację o takiej chęci oraz zeszłoroczne rozliczenie podatku.

Przypominamy, że 1,5% po­dat­ku można rów­nież prze­ka­zać przy o­ka­zji samodziel­nego rozli­cze­nia. Sz­cze­gó­ły po­ni­żej.

W odpowiednich rubrykach druku PIT należy wpisać:

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl
KRS: 0000309499
z dopiskiem: „Parafia Zesłania Ducha Świętego w Otwocku”