Roraty

Ser­decz­nie za­praszamy na ro­ra­ty – Msze święte ku czci Naj­święt­szej Maryi Panny. Ro­ra­ty spra­wu­je­my przez cały Adwent, w dni po­wsze­dnie, o godz. 7.00. Dzie­ci na ro­ra­ty za­praszamy szcze­gól­nie w po­nie­dział­ki, środy i piąt­ki. Dzieci zapraszamy z lampionami.

Ho­mi­lia ks. Fran­ciszka Go­muł­cza­ka SAC na 25. nie­dzielę zwy­kłą, 18.09.2022

Dzisiaj nieco o ludzkiej chciwości i żądzy zysku, ale nie tylko. Prorok Amos, poprzez którego zwraca się do nas Bóg w dzisiejszym czytaniu, żył około 750 lat przed Chrystusem. Izrael był wówczas w miarę majętnym i spokojnym krajem zależnym od Asyrii. Majętność była jednak rozłożona nierównomiernie i jak często bywa do dziś, jedni się bogacili a inni biednieli, jednym się powiodło, a innym nie. Ci którym się powiodło, uznali, że wolno im więcej. Uzależniali więc swoich zadłużonych ziomków od siebie, kupując ich wolność „za srebro i parę sandałów”. Narastało zjawisko zwane dziś niesprawiedliwością społeczną.

W związ­ku z trud­ną sy­tu­acja na Ukra­inie, w wielu miej­scach or­ga­ni­zowane są zbiór­ki naj­bar­dziej po­trzeb­nych ar­ty­ku­łów. Nasza pa­rafia także włą­cza się w tę akcję. W pa­rafii zbierane są takie ar­ty­ku­ły, jak:

  • koce, śpi­wo­ry, na­mio­ty
  • żyw­ność z dłu­gim ter­mi­nem waż­no­ści
  • ma­te­riały o­pa­trun­kowe i po­pu­lar­ne leki (a­spi­ry­na itp.)
  • środ­ki czy­sto­ści i hi­gie­ny

NIE ZBIERAMY UBRAŃ!

Ar­ty­ku­ły te można przy­no­sić do kan­ce­larii pa­rafial­nej i na re­cep­cję na­sze­go domu re­ko­lek­cyj­nego. Pal­lo­tyń­ski Se­kreta­riat ds. Misji wyśle sa­mo­chód, by za­brać rze­czy i prze­ka­zać je na Ukra­inę.

Zbiórkę funduszy pomocowych prowadzi również Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti. Wpłat można dokonywać:

W Ko­ście­le po­wszech­nym roz­począł się Synod o Sy­no­dal­no­ści. Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek po­prosił cały Ko­ściół, aby pod­jął drogę wsłu­cha­nia się w głos wszyst­kich wie­rzą­cych. Każdy z nas jest za­pro­szony do wzię­cia u­dzia­łu w tym hi­sto­rycz­nym wy­da­rze­niu. Za­praszamy wszyst­kich do wzię­cia u­dzia­łu w an­kie­cie sy­no­dal­nej i pro­si­my o rze­tel­ne jej wy­peł­nienie. An­kie­ta i va­de­mecum są do­stęp­ne u dołu do po­bra­nia.

Na te­renie die­cezji war­szaw­sko-pra­skiej ist­nie­ją trzy spo­soby wzię­cia u­dzia­łu w wy­peł­nieniu an­kiety sy­no­dal­nej. Można wy­peł­nić an­kietę za­rów­no in­dy­widu­al­nie (jaw­nie bądź a­no­ni­mowo) jak i wraz ze swoją wspól­no­tą dzia­łają­cą przy pa­rafii/za­ko­nie lub wspól­no­tą o cha­rak­te­rze die­cezjalnym.