Inne

Msze św. zbiorowe

Msze świę­te w in­ten­cjach zbio­rowych są szcze­gól­ną spe­cy­fi­ką pa­rafii, w któ­rych po­słu­gę peł­nią księ­ża pal­lo­ty­ni. Od wielu lat mo­dli­my się pod­czas tych Mszy św. w na­szym ko­ście­le pa­rafial­nym w po­le­conych nam spra­wach oraz za zmar­łych i ży­ją­cych. Wiele z tych Mszy św. od­pra­wiamy w łącz­no­ści z in­ny­mi pal­lo­tyń­ski­mi wspól­no­ta­mi w Pol­sce.

Wrze­sień 2009 roku. Roz­poczy­na się nowy rok szkol­ny. Jako mama dru­go­kla­sist­ki czuję po­wa­gę sy­tu­acji. To ważny rok, bo za 9 mie­się­cy bę­dzie pierw­sza Ko­mu­nia św. Jak to bę­dzie? Czy damy radę, ja i moje dziec­ko?! Zbie­ra­my in­for­ma­cje od do­świad­czonych w tej kwe­stii mam. Nie wy­glą­da to do­brze. Wiemy już, że cze­ka­ją nas spo­tka­nia, eg­za­mi­ny i próby, po­dob­no dłu­gie…