Liturgia

Liturgia

Msze św. w niedziele:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00 oraz 8.30 w klasycznym rycie rzymskim

Msze św w dni powszednie:
6.30, 8.00, 18.00

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Bieżące ogłoszenia duszapsterskie dotyczące życia parafii i wspólnot parafialnych.

Intencje

Intencje

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie w zakrystii ewentualnych niezgodności.

Roraty

Roraty

Ser­decz­nie za­praszamy na ro­ra­ty – Msze święte ku czci Naj­święt­szej Maryi Panny. Ro­ra­ty spra­wu­je­my przez cały Adwent, w dni po­wsze­dnie, o godz. 7.00. Dzie­ci na ro­ra­ty za­praszamy szcze­gól­nie w po­nie­dział­ki, środy i piąt­ki. Dzieci zapraszamy z lampionami.

Więcej...

Spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci

Spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci

Dziś w na­szej pa­rafii go­ściliśmy Po­dwór­kowe Koła Ró­żań­co­we Dzie­ci. Spot­ka­nie roz­poczę­ło się o­czy­wi­ście mo­dli­twą ró­żań­co­wą. Po­prowa­dzi­ła ją pani Mag­dale­na Bu­czek – po­my­słodaw­czyni i or­ga­ni­zator­ka pierw­szych kół. Go­rą­co za­chę­cała dzie­ci do tej nie­zwy­kle sku­tecz­nej mo­dli­twy. Pod­czas Mszy św. ho­mi­lię wy­gło­sił o. Piotr Det­tlaff CSsR. Mo­dli­twę swoim śpie­wem u­bo­ga­ci­ła scho­la pod kie­run­kiem s. Alek­san­dry, do­brej duszy i or­ga­ni­zator­ki dzi­siej­szego spo­tka­nia. Spot­ka­nie re­la­cjo­nowała Te­lewi­zja TRWAM.

Więcej...

Dzień Seniora

Dzień Seniora

Dziś nasza pa­rafia świę­to­wa­ła Dzień Se­nio­ra. Po­połu­dniu, w ka­wiaren­ce nasi se­nio­rzy ba­wi­li się przy mu­zy­ce, nie za­brakło kon­kur­sów i po­czę­stun­ku, a w at­mos­fe­rze wczo­raj­sze­go świę­ta na­ro­dowe­go, śpie­wa­liśmy rów­nież pa­trio­tycz­ne pie­śni i pio­sen­ki. Wiele ra­do­ści spra­wi­li nam go­ście, któ­rzy za­szczy­ci­li o­bec­no­ścią za­bawę: wi­zy­tu­ją­cy o­twoc­ki dom Pal­lo­ty­nów pro­win­cjał, ks. Wal­de­mar Pa­wi­lik SAC oraz Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka, pan Ja­ro­sław Mar­giel­ski. Dzień Se­nio­ra zo­stał zor­ga­ni­zowany dzię­ki wspar­ciu Mia­sta Otwoc­ka. Dzię­ku­je­my!

Więcej...

Bal Wszystkich Świętych

Bal Wszystkich Świętych

Bal Wszyst­kich Świę­tych za nami. Bar­dzo się cie­szy­my, że tak wielu ro­dzi­ców po­mogło swoim po­cie­chom wcie­lić się w rolę świę­tych i za­pre­zen­to­wać tych wiel­kich świad­ków wiary naj­młod­szym. Z balu wy­cho­dzi­my z wiel­kim za­daniem: choć tro­chę na­ślado­wać pre­zen­to­wa­nych świę­tych. Do zo­ba­cze­nia za rok!

Więcej...

Wrześniowe uroczystości przy pomniku KATYŃ 1940

Wrześniowe uroczystości przy pomniku KATYŃ 1940

Dzi­siaj, pod­czas tej Mszy św., mo­dli­my się za żoł­nie­rzy wrze­śnia 1939 r. Od 1 wrze­śnia 1939 r. wal­czy­li oni z woj­skami nie­miec­kimi, które na­padły na naszą Oj­czy­znę. […] Pra­gnie­my pa­mię­tać o tym, co wy­da­rzyło się 17 wrze­śnia 1939 r. Cóż to ta­kie­go? Woj­ska ra­dziec­kie za­ję­ły o­grom­ne po­ła­cie wschod­niej czę­ści II Rze­czy­po­spoli­tej. Tam, gdzie woj­ska na­po­tkały opór – za­bi­jano bro­nią­cych się żoł­nie­rzy. Za­sto­sowano tak­ty­kę, jaką znamy z naj­now­szej hi­sto­rii Rosji: za­jeęcie kraju, bez wy­po­wie­dzenia wojny, u­spra­wie­dliwianie tego aktu róż­ny­mi pseu­do ­ar­gumen­tami. Ubie­ra­nie się w szaty o­broń­ców róż­nych mniej­szo­ści na­ro­dowych i tak dalej – te słowa pod­czas ho­mi­lii skie­ro­wał do mło­dzieży zgro­ma­dzonej w na­szym ko­ście­le ks. płk Zbi­gniew Kępa, rzecz­nik Or­dy­na­riatu Po­lowe­go, który prze­wod­ni­czył Mszy św. po­prze­dza­ją­cej u­ro­czy­sto­ści pa­trio­tycz­ne przy po­mni­ku Katyń 1940.

Więcej...