• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Msze św.

Niedziele:
7.30, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Kancelaria

wtorek – piątek
w godz.: 16.00–17.45
sobota
w godz.: 9.00–11.00

Świętowaliśmy odpust

Drukuj

Zie­lo­ne Świę­ta, to dzień u­ro­czy­sto­ści pa­tro­nal­nej naszej parafii. W ra­do­snym świę­to­wa­niu po­ma­gał na w tym roku ks. Roman Ru­si­nek SAC. Przez cały dzień gło­sił Słowo Boże oraz prze­wod­ni­czył Mszy św. od­pu­stowej. Na za­koń­cze­nie Mszy św., pro­ce­sję Eu­cha­ry­stycz­ną po­prowa­dził ks. Ben­ja­min Ba­hashi SAC.

Więcej…

Rezurekcja

Drukuj

RezurekcjaNie­dziel­ny po­ra­nek prze­dłu­ża naszą świą­tecz­ną ra­dość. Jak trzy nie­wia­sty, u­da­je­my się do grobu, by stwier­dzić, że jest pusty. Jed­nak nie ma w nas nic z trwo­gi, która prze­szy­ła trzy Ma­ry­je. My wiemy, że ten grób jest pusty, bo Ch­ry­stus zmar­twych­wstał! Pro­ce­sji re­zu­rek­cyj­nej i Mszy św. prze­wod­ni­czył ks. Zenon Hanas SAC – wi­ce­pro­win­cjał wschod­niej pro­win­cji Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­stol­stwa Ka­to­lic­kie­go..

Więcej…

Wigilia Paschalna

Drukuj

Liturgia na Cześć Męki PańskiejW pią­tek u­sły­sze­li­śmy: „Wy­ko­na­ło się”. A dziś już wiemy: Jezus żyje! Noc czu­wa­nia i mo­dli­twy do­prowa­dzi­ła nas do tej do­brej, naj­lep­szej no­wi­ny: Ch­ry­stus zmar­twych­wstał! Ko­ściół o­znaj­mia tę ra­dość ca­łe­mu stwo­rze­niu. W na­szej świą­ty­ni li­tur­gii Wi­gilii Pa­schal­nej prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. Krzysz­tof Wojda SAC – pro­boszcz.

Więcej…

Wielka Sobota

Drukuj

Liturgia na Cześć Męki PańskiejW Wiel­ką So­botę trwa­my przy gro­bie Ch­ry­stu­sa. Dzię­ku­je­my za Jego życie, za mękę i śmierć. Jed­nak prze­peł­nieni na­dzie­ją o­cze­ku­jemy na ra­dość zmar­twych­wstania.

Więcej…

Liturgia na Cześć Męki Pańskiej

Drukuj

Liturgia na Cześć Męki PańskiejW Wiel­ki Pią­tek i­dzie­my za Ch­ry­stu­sem dźwi­ga­ją­cym krzyż, sta­je­my na Gol­gocie, pa­trząc jak cier­pi, wraz z Ma­ry­ją pła­cze­my wi­dząc u­mę­czo­ne ciało. Te zbaw­cze wy­da­rze­nia stały się dziś na­szym u­dzia­łem. Li­tur­gii na Cześć Męki Pań­skiej prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. Ry­szard Ro­ba­kie­wicz SAC – wi­ka­riusz.

Więcej…

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Drukuj

Msza św. Wieczerzy PańskiejWie­ko­czwart­kowa Msza św. Wie­czerzy Pań­skiej za­in­au­guro­wała Świę­te Tri­du­um Pa­schal­ne. Prze­ży­wa­li­śmy Ostat­nią Wie­czerzę Ch­ry­stu­sa i wspo­mi­na­liśmy u­sta­no­wie­nie Eu­cha­ry­stii i sa­kramen­tu ka­płań­stwa. Mszy św. prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. Sła­wo­mir Gro­cha­lak SAC – wi­ka­riusz.

Więcej…

Niedziela Palmowa

Drukuj

Niedziela Palmowa Męki PańskiejNie­dziela Pal­mo­wa jest dana nam byśmy mogli wejść wraz z Ch­ry­stu­sem w Jego wiel­kie i zbaw­cze mi­ste­ria: mękę, śmierć, a prze­de wszyst­kim zmar­twych­wsta­nie. Dziś ra­do­śnie wo­ła­my ho­san­na. Z od­wa­gą wy­zna­je­my w Je­zu­sie Pana i Króla. Ale Ko­ściół w swo­jej mą­dro­ści nie po­zwa­la nam po­paść w eu­fo­rię. Po chwi­li przed­sta­wia opis męki Zba­wi­cie­la, byśmy w duchu po­kory i za­du­my rozpoczęli Wiel­ki Ty­dzień.

Więcej…

Droga Krzyżowa ulicami miasta

Drukuj

Droga KrzyżowaCzy pa­mię­tacie tę Drogę Krzy­żo­wą sprzed dzie­się­ciu lat? Drogę Krzy­żo­wą z Janem Paw­łem II. Ostat­nią, wy­jąt­ko­wą, ważną… Dziś po la­tach, idąc u­li­ca­mi Otwoc­ka i roz­wa­żając drogę bo­le­ści Ch­ry­stu­sa, wspo­mi­na­liśmy to wy­da­rze­nie. Jesz­cze raz słowa i przy­kład życia św. Jana Pawła II stały się dla nas dro­go­wska­zem na na­szych dro­gach.

Więcej…