• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Msze św.

Niedziele:
7.30, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Kancelaria

wtorek – piątek
w godz.: 16.00–17.45
sobota
w godz.: 9.00–11.00

Świętowaliśmy jubileusz 25-lecia parafii

Drukuj

W nie­dzielę, 7 wrze­śnia ob­chodzi­liśmy ju­bi­le­usz 25-lecia e­ry­go­wa­nia na­szej pa­rafii. Świę­to­wa­nie roz­poczę­łą Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. bp. Ka­zi­mie­rza Ro­ma­niu­ka. Wśród kon­ce­lebran­sów, razem z nami, mo­dli­li się przed­sta­wi­ciele za­rzą­du pro­win­cjal­ne­go pal­lo­ty­nów z ks. Ze­no­nem Ha­nasem SAC na czele, o­bec­ni i byli dusz­pa­ste­rze po­słu­gują­cy w o­twoc­kiej wspól­no­cie, księ­ża po­chodzą­cy z na­szej pa­rafii oraz go­ście z de­ka­natu o­twoc­kie­go z ks. Bog­da­nem San­kow­skim — dzie­ka­nem o­twoc­kim.

Więcej…

Wakacje w Zawoi

Drukuj

W tym roku na wa­kacyj­ny wy­po­czynek u­da­li­śmy się w góry. Kon­kret­nie do naj­dłuż­szej miej­sco­wo­ści w Pol­sce — do Zawoi. Czas po­by­tu u­pły­nął nam na grach spor­towych, cho­dze­niu po gó­rach, pły­wa­niu w ter­mach i co­dzien­nej mo­dli­twie. Dzię­ku­je­my wszyst­kim ro­dzi­com i pa­rafianom, któ­rzy za nas się mo­dli­li. Za­praszamy wszyst­kich u­czest­ni­ków i ro­dzi­ców na spo­tka­nie po­wy­jaz­dowe 21 wrze­śnia.

Więcej…

Uroczystości odpustowe

Drukuj

Uro­czy­stość Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy w Ko­ście­le okres pas­chal­ny. Dla na­szej wspól­no­ty pa­rafial­nej jest to o­ka­zja do po­dwój­ne­go świę­to­wa­nia. Tego dnia przy­pa­da świe­to pa­tro­nal­ne – od­pust. Świę­to­wa­nie ro­poczę­li­śmy już w so­botę wie­czor­na Mszą św. wi­gilij­ną oraz czu­wa­niem mo­dli­tew­nym. W nie­dzielę pod­czas wszyst­kich Mszy św. słowo Boże gło­sił ks. An­drzej Pelc SAC. Eu­cha­ry­stii o godz. 12.30 prze­wod­ni­czył ks. Bog­dan San­kow­ski – dzie­kan de­ka­natu o­twoc­kie­go. Po­prowa­dził rów­nież od­pustwą pro­ce­sję eu­cha­ry­stycz­ną.

Więcej…

Procesja i Msza św. rezurekcyjna

Drukuj

Procesja rezurekcyjnaWiel­ka­noc­ny po­ra­nek prze­dłu­ża naszą ra­dość za­po­cząt­kowaną pod­czas Wi­gilii Pa­schal­nej. Pora o­głosić świa­tu: Ch­ry­stus zmar­twych­wstał!
Pro­ce­sji i Mszy św. re­zu­rek­cyj­nej prze­wod­ni­czył oraz ho­mi­lię wy­gło­sił ks. Józef Lasak SAC – wyż­szy prze­ło­żony za­kon­ny Pro­win­cji Ch­ry­stusa Króla Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­stol­stwa Ka­to­lic­kie­go.

Więcej…

Wigilia Paschalna

Drukuj

Wigilia PaschalnaCzy je­steś gotów u­wie­rzyć, że Jezus Ch­ry­stus, któ­re­go mar­twe Ciało zo­sta­ło po­grze­ba­ne, zmar­twych­wstał i żyje? Je­żeli tak, to dziś po­wi­nie­neś byś naj­szczę­śliw­szym czło­wie­kiem na świe­cie. Ch­ry­stus rze­czy­wi­ście zmar­twych­wstał. Gdyby tak nie było, nasza wiara była by próż­na.
Wi­gilia Pa­schal­na, w któ­rej dziś u­czest­ni­czy­liśmy przy­po­mnia­ła na całą hi­sto­rę zba­wie­nia: od stwo­rze­nia świa­ta, aż do od­kup­ie­nia. Li­tur­gii prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. Grze­gorz Su­cho­dol­ski SAC – wi­ka­riusz.

Więcej…

Wielka Sobota

Drukuj

Święcenie pokarmówWiel­ka So­bota. Dzień ża­ło­by i za­du­my w Ko­ście­le. Czu­wa­my przy Gro­bie Pana. Niem­niej na­dzie­ja zwy­cią­ża żal – o­cze­ku­jemy zmar­twych­wstania Ch­ry­stu­sa. Wy­ra­zem tej na­dzie­i są nasze przy­go­towa­nia do świę­to­wa­nia Wiel­kanocy. Do ko­ścioła przy­no­si­my po­kar­my, pro­sząc o ich bło­gosła­wień­stwo i po­świę­ce­nie.

Więcej…

Liturgia na Cześć Męki Pańskiej

Drukuj

Liturgia na Cześć Męki Pańskiej„Dla nas Ch­ry­stus stał się po­słusz­ny aż do śmier­ci, a była to śmierć na krzy­żu. Dla­te­go Bóg wy­wyż­szył Go ponad wszyst­ko i da­ro­wał Mu imię, które jest ponad wszyst­kie imię”. Ofia­ra się do­kon­ła. Pan oddał życie. Za mnie, za cie­bie, za cały świat... Dzi­siej­szej Li­tur­gii na Cześć Męki Pań­skiej prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. Krzysz­tof Wojda SAC – pro­boszcz.

Więcej…

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Drukuj

Msza św. Wieczerzy PańskiejCh­ry­stus od­chodząc z tego świa­ta po­zosta­wił nam dwa wiel­kie znaki sa­kramen­tal­ne: Eu­cha­ry­stię i ka­płań­stwo. Dzię­ki nim jest z nami o­bec­ny. Msza św. Wie­czerzy Pań­skiej jest dzięk­czy­nie­niem za ten dar, za po­kor­ną mi­łość Je­zu­sa. Dzi­siej­szej li­tur­gii kon­ce­lebrowa­nej przez pięt­na­stu miesz­kań­ców o­twoc­kie­go domu prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. Sła­wo­mir Ra­dul­ski SAC.

Więcej…