• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Msze św.

Niedziele:
7.30, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Kancelaria

wtorek – piątek
w godz.: 16.00–17.45
sobota
w godz.: 9.00–11.00

Msze św. w intencjach zbiorowych

Drukuj

Msze świę­te w in­ten­cjach zbio­rowych są szcze­gól­ną spe­cy­fi­ką pa­rafii, w któ­rych po­słu­gę peł­nią księ­ża pal­lo­ty­ni. Od wielu lat mo­dli­my się pod­czas tych Mszy św. w na­szym ko­ście­le pa­rafial­nym. W maju co­dzien­nie o godz. 18.00 bę­dzie­my wzy­wać w po­le­conych na­szej mo­dli­twie in­ten­cjach wsta­wien­nic­twa N.M.P. Kró­lo­wej Apo­stołów.

Więcej…

Tydzień Misyjny

Drukuj

Tydzień MisyjnyW nie­dzielę, 19 paź­dzier­nika w Ko­ście­le roz­począł się Ty­dzień Mi­syj­ny. Z tej o­ka­zji wo­lon­ta­riu­sze ze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas prze­bra­ni za osoby z in­nych kra­jów wzię­li czyn­ny u­dział w li­tur­gii Mszy św. dla dzie­ci o godz. 11.00. Pod­czas Eu­cha­ry­stii czy­ta­li Słowo Boże, śpie­wa­li psalm oraz u­czest­ni­czy­li w pro­ce­sji z da­rami. W pią­tek 24 paź­dzier­nika nasze SKC po­prowa­dzi­ło rów­nież ró­ża­niec mi­syj­ny o­bej­mu­jąc mo­dli­twą pro­ble­my dzie­ci miesz­ka­ją­cych na wszyst­kich kon­ty­nentach. Sym­bo­licz­nym wy­ra­zem na­szej pa­mię­ci i so­li­dar­no­ści za dany kon­ty­nent były ko­lorowe świe­ce. Żółta o­zna­czała Azję, nie­bieska – Oce­anię, biała – Eu­ro­pę, czer­wo­na – obie Ame­ry­ki, zie­lo­na – Afry­kę.

Więcej…

Świętowaliśmy jubileusz 25-lecia parafii

Drukuj

W nie­dzielę, 7 wrze­śnia ob­chodzi­liśmy ju­bi­le­usz 25-lecia e­ry­go­wa­nia na­szej pa­rafii. Świę­to­wa­nie roz­poczę­łą Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. bp. Ka­zi­mie­rza Ro­ma­niu­ka. Wśród kon­ce­lebran­sów, razem z nami, mo­dli­li się przed­sta­wi­ciele za­rzą­du pro­win­cjal­ne­go pal­lo­ty­nów z ks. Ze­no­nem Ha­nasem SAC na czele, o­bec­ni i byli dusz­pa­ste­rze po­słu­gują­cy w o­twoc­kiej wspól­no­cie, księ­ża po­chodzą­cy z na­szej pa­rafii oraz go­ście z de­ka­natu o­twoc­kie­go z ks. Bog­da­nem San­kow­skim — dzie­ka­nem o­twoc­kim.

Więcej…

Wakacje w Zawoi

Drukuj

W tym roku na wa­kacyj­ny wy­po­czynek u­da­li­śmy się w góry. Kon­kret­nie do naj­dłuż­szej miej­sco­wo­ści w Pol­sce — do Zawoi. Czas po­by­tu u­pły­nął nam na grach spor­towych, cho­dze­niu po gó­rach, pły­wa­niu w ter­mach i co­dzien­nej mo­dli­twie. Dzię­ku­je­my wszyst­kim ro­dzi­com i pa­rafianom, któ­rzy za nas się mo­dli­li. Za­praszamy wszyst­kich u­czest­ni­ków i ro­dzi­ców na spo­tka­nie po­wy­jaz­dowe 21 wrze­śnia.

Więcej…

Uroczystości odpustowe

Drukuj

Uro­czy­stość Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy w Ko­ście­le okres pas­chal­ny. Dla na­szej wspól­no­ty pa­rafial­nej jest to o­ka­zja do po­dwój­ne­go świę­to­wa­nia. Tego dnia przy­pa­da świe­to pa­tro­nal­ne – od­pust. Świę­to­wa­nie ro­poczę­li­śmy już w so­botę wie­czor­na Mszą św. wi­gilij­ną oraz czu­wa­niem mo­dli­tew­nym. W nie­dzielę pod­czas wszyst­kich Mszy św. słowo Boże gło­sił ks. An­drzej Pelc SAC. Eu­cha­ry­stii o godz. 12.30 prze­wod­ni­czył ks. Bog­dan San­kow­ski – dzie­kan de­ka­natu o­twoc­kie­go. Po­prowa­dził rów­nież od­pustwą pro­ce­sję eu­cha­ry­stycz­ną.

Więcej…

Procesja i Msza św. rezurekcyjna

Drukuj

Procesja rezurekcyjnaWiel­ka­noc­ny po­ra­nek prze­dłu­ża naszą ra­dość za­po­cząt­kowaną pod­czas Wi­gilii Pa­schal­nej. Pora o­głosić świa­tu: Ch­ry­stus zmar­twych­wstał!
Pro­ce­sji i Mszy św. re­zu­rek­cyj­nej prze­wod­ni­czył oraz ho­mi­lię wy­gło­sił ks. Józef Lasak SAC – wyż­szy prze­ło­żony za­kon­ny Pro­win­cji Ch­ry­stusa Króla Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­stol­stwa Ka­to­lic­kie­go.

Więcej…

Wigilia Paschalna

Drukuj

Wigilia PaschalnaCzy je­steś gotów u­wie­rzyć, że Jezus Ch­ry­stus, któ­re­go mar­twe Ciało zo­sta­ło po­grze­ba­ne, zmar­twych­wstał i żyje? Je­żeli tak, to dziś po­wi­nie­neś byś naj­szczę­śliw­szym czło­wie­kiem na świe­cie. Ch­ry­stus rze­czy­wi­ście zmar­twych­wstał. Gdyby tak nie było, nasza wiara była by próż­na.
Wi­gilia Pa­schal­na, w któ­rej dziś u­czest­ni­czy­liśmy przy­po­mnia­ła na całą hi­sto­rę zba­wie­nia: od stwo­rze­nia świa­ta, aż do od­kup­ie­nia. Li­tur­gii prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. Grze­gorz Su­cho­dol­ski SAC – wi­ka­riusz.

Więcej…

Wielka Sobota

Drukuj

Święcenie pokarmówWiel­ka So­bota. Dzień ża­ło­by i za­du­my w Ko­ście­le. Czu­wa­my przy Gro­bie Pana. Niem­niej na­dzie­ja zwy­cią­ża żal – o­cze­ku­jemy zmar­twych­wstania Ch­ry­stu­sa. Wy­ra­zem tej na­dzie­i są nasze przy­go­towa­nia do świę­to­wa­nia Wiel­kanocy. Do ko­ścioła przy­no­si­my po­kar­my, pro­sząc o ich bło­gosła­wień­stwo i po­świę­ce­nie.

Więcej…