Liturgia

Liturgia

Msze św. w niedziele:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00 oraz 8.30 w klasycznym rycie rzymskim

Msze św w dni powszednie:
6.30, 8.00, 18.00

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Bieżące ogłoszenia duszapsterskie dotyczące życia parafii i wspólnot parafialnych.

Intencje

Intencje

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień. Prosimy o zapoznanie się i zgłoszenie w zakrystii ewentualnych niezgodności.

„Strefa mocy”

„Strefa mocy”

Już po raz ko­lej­ny w na­szym parku miej­skim od­by­ły się ple­nero­we re­ko­lek­cje „Stre­fa Mocy”. Po­prowa­dził je Witek Wilk wraz ze współ­pra­cow­ni­kami. Na re­ko­lek­cje skła­dały się kon­fe­ren­cje, świa­dec­twa, wspól­ne u­wiel­bienie Boga. Można było sko­rzy­stać z sa­kramen­tu po­ku­ty i po­jed­na­nia. Z kon­cer­ta­mi wy­stą­pi­li: Mar­cin Sty­czeń, „HERES / Wyr­wa­ni z nie­wo­li”, Syl­wia Wilk, Ful Power Spi­rit, Dia­ko­nia Uwiel­bienia z Gli­nian­ki, Syl­wia Ha­zbo­un. Or­ga­ni­zato­rami re­ko­lek­cji były wspól­no­ty Sz­ko­ły Nowej Ewan­ge­li­zacji z Otwoc­ka.

Więcej...

Parafia w wakacje

Parafia w wakacje

W związ­ku z roz­poczę­ciem wa­kacji na­stę­pu­ją zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu na­szej pa­rafii.

  • Do końca sierp­nia za­wie­szo­na zo­sta­nie wie­czor­na ad­o­racja Naj­święt­sze­go Sa­kramen­tu oraz dyżur w kon­fe­sjo­na­le.
  • W lipcu i sierp­niu, w nie­dziele nie bę­dzie Mszy św. o godz. 1100 w dol­nym ko­ście­le z udziałem dzieci.
  • Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest tylko podczas Mszy św.
  • Kan­ce­laria pa­rafial­na w o­kre­sie wa­kacji czyn­na bę­dzie wy­łącz­nie we wtorki w godz. od 1600 do 1730 oraz w so­boty od 900 do 1100.
  • W pilnych sprawach można kontaktować się z Księ­dzem Pro­bosz­czem pod nr. tel.: 608 287 328.

Ser­decz­nie prze­pra­szamy za wszel­kie u­trud­nie­nia wy­ni­ka­ją­ce z tych zmian.

Więcej...

Podsumowanie roku duszpasterskiego

Więcej...

Sakrament miłości

Sakrament miłości

„Nie­skoń­czoną mi­łość swoją Ch­ry­stus pra­gnął prze­lać w serca wier­nych, i w tym celu u­sta­no­wił ten sa­krament, gdy wraz z u­cznia­mi spo­ży­wał o­stat­nią wie­czerzę, tuż przed o­dej­ściem z tego świa­ta do Ojca. Usta­no­wił go jako trwa­łą pa­miąt­kę swej męki, pa­miąt­kę speł­nia­ją­cą dawne o­biet­nice, naj­więk­szy ze wszyst­kich Jego cudów. Miała być ona po­cie­chą dla tych, któ­rych za­smu­ci­ło Jego o­dej­ście ze świa­ta”. (św. To­masz z Akwi­nu, Opu­sculum 57)

Więcej...

Świętowaliśmy odpust parafialny

Świętowaliśmy odpust parafialny

Mo­dli­twa i ra­do­sne świę­to­wa­nie, to do dwa a­spek­ty Uro­czy­sto­ści Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w na­szej pa­rafii. Już wczo­raj, pod­czas noc­ne­go czu­wa­nia, roz­wa­żali­śmy ta­jem­ni­cę darów Ducha Świę­te­go u­wiel­bia­jąc jego nie­zwy­kłą ła­skawość dla ca­łe­go Ko­ścioła. Dziś w po­łu­dnie u­ro­czy­sta Msza św. zgro­ma­dzi­ła rze­sze wier­nych. Słowo Boże gło­sił ks. Krzysz­tof Wojda SAC, który też prze­wod­ni­czył od­pu­stowej pro­ce­sji Eu­cha­ry­stycz­nej.

Więcej...

Jezu, zostań z nami!

Jezu, zostań z nami!

To wła­śnie dziś, pierw­szy raz w pełni Jezus zjed­no­czył się w Ko­mu­nii świę­tej z dzieć­mi na­szej pa­rafii. Mó­dl­my się, aby Naj­święt­szy Sa­krament już na za­wsze był tym po­kar­mem, który to­wa­rzy­szy dzie­ciom, a potem mło­dym i do­rosłym, przez całe życie. Jezu, zo­stań z nami!

Więcej...