• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Msze św.

Niedziele:
7.30, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Kancelaria

wtorek – piątek
w godz.: 16.00–17.45
sobota
w godz.: 9.00–11.00

Niedziela Palmowa

Drukuj

Niedziela Palmowa Męki PańskiejNie­dziela Pal­mo­wa jest dana nam byśmy mogli wejść wraz z Ch­ry­stu­sem w Jego wiel­kie i zbaw­cze mi­ste­ria: mękę, śmierć, a prze­de wszyst­kim zmar­twych­wsta­nie. Dziś ra­do­śnie wo­ła­my ho­san­na. Z od­wa­gą wy­zna­je­my w Je­zu­sie Pana i Króla. Ale Ko­ściół w swo­jej mą­dro­ści nie po­zwa­la nam po­paść w eu­fo­rię. Po chwi­li przed­sta­wia opis męki Zba­wi­cie­la, byśmy w duchu po­kory i za­du­my rozpoczęli Wiel­ki Ty­dzień.

Więcej…

Liturgia Wielkiego Tygodnia

Drukuj
Roz­po­czy­na się Wiel­ki Ty­dzień – czas u­obec­nia­ją­cy zbaw­cze wy­da­rze­nia przej­ścia Chry­stu­sa przez mękę i śmierć do chwa­ły zmar­twych­wsta­nia. Po­ni­żej przed­sta­wiamy in­for­ma­cję o go­dzi­nach po­szcze­gól­nych ce­lebra­cji li­tur­gicz­nych. Za­chę­camy do licz­ne­go u­czest­nic­twa w Tri­du­um Pa­schal­nym.

Więcej…

Droga Krzyżowa ulicami miasta

Drukuj

Droga KrzyżowaCzy pa­mię­tacie tę Drogę Krzy­żo­wą sprzed dzie­się­ciu lat? Drogę Krzy­żo­wą z Janem Paw­łem II. Ostat­nią, wy­jąt­ko­wą, ważną… Dziś po la­tach, idąc u­li­ca­mi Otwoc­ka i roz­wa­żając drogę bo­le­ści Ch­ry­stu­sa, wspo­mi­na­liśmy to wy­da­rze­nie. Jesz­cze raz słowa i przy­kład życia św. Jana Pawła II stały się dla nas dro­go­wska­zem na na­szych dro­gach.

Więcej…

Finał V Otwockich Warsztatów Muzyki Liturgicznej

Drukuj

— To nie był kon­cert, to było mi­ste­rium. A mi­ste­rium jest czymś wię­cej niż kon­certem — tymi sło­wa­mi w nie­dziel­ny wie­czór ks. Krzysz­tof Wojda SAC dzię­ko­wał za kon­cert pie­śni pa­syj­nych za­ty­tu­ło­wany „Słoń­ce nagle zga­sło”, który był fi­na­łem V Otwoc­kich Warsz­tatów Mu­zy­ki Li­tur­gicz­nej.

Więcej…

Zimowisko w Małem Cichem

Drukuj

W tym roku wy­bra­li­śmy z mi­nistran­tami i schol­ką do prze­pięk­nej miej­sco­wo­ści w pol­skich Ta­trach, do Ma­łe­go Ci­che­go. Czas spę­dza­li­śmy in­ten­syw­nie na nauce jazdy na nar­tach dla po­cząt­ku­jących i co­dzien­nym szu­so­wa­niu – dla u­mie­ją­cych już jeź­dzić. Dwa po­połu­dnia były wy­jaz­do­we. Jed­nego dnia od­wie­dziliśmy księ­dza Grze­go­rza, który pra­cu­je o­bec­nie w Sank­tu­arium Matki Bożej Fa­tim­skiej na Krzep­tów­kach. Dru­gie­go dnia zwie­dza­liśmy Za­ko­pane i sko­rzy­sta­li­śmy z a­qu­apar­ku. Wszyst­kim pa­mię­tają­cym o nas w mo­dli­twie ser­decz­ne „Bóg za­płać”, bo wszy­scy szczę­śli­wie po­wró­ci­liśmy.

Więcej…

Światowe Dni Młodzieży 2016

Drukuj

Już w przy­szłym roku od­bę­dą się Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie. 26 lipca roz­pocz­nie się cen­tral­na cześć spo­tka­nia, która za­koń­czy się 31 lipca Mszą Św. z u­dzia­łem Ojca Świę­te­go. Jed­nak już od kil­ku­na­stu lat te spo­tka­nia mło­dzieży z ca­łe­go świa­ta mają także drugą, po­prze­dza­ją­cą wy­da­rze­nia cen­tral­ne część. Są to tzw. Dni w Die­cezjach.

Więcej…

Wizytacja kanoniczna bpa Marka Solarczyka

Drukuj

W II Nie­dzielę Adwen­tu, 7 grud­nia, prze­ży­wa­li­śmy w na­szej pa­rafii wi­zy­ta­cję ka­no­nicz­ną. Pa­rafię wi­zy­to­wał ks. bp Marek So­lar­czyk. To­wa­rzy­szył na­szej wspól­no­cie przez cały dzień: gło­sił Słowo Boże, roz­ma­wiał z wier­ny­mi i dusz­pa­ste­rzami, na­wie­dził zgro­ma­dze­nia za­kon­ne sióstr. Ksiądz Bi­skup ce­lebro­wał Mszę św. z u­dzia­łem dzie­ci w dol­nym ko­ście­le. Ochrz­cił rów­nież dwóch chłop­ców. Pod­czas Mszy św. o godz. 20.00 wspól­no­ty pa­rafial­ne zło­ży­ły na ręce bpa Marka spra­woz­dania ze swo­jej dzia­łal­no­ści. Wi­zy­ta w spo­sób nie­zwy­kły u­bo­ga­ci­ła naszą pa­rafię. Cie­pło i ra­dość prze­peł­nia­ją­ce na­sze­go Go­ścia za­pew­ne na długo po­zosta­ną w na­szej pa­mię­ci. Bi­skupie Marku, z serca dzię­ku­je­my! Bóg za­płać!

Więcej…

I czuwanie z okazji Roku Życia Konsekrowanego

Drukuj

Te­go­rocz­na pierw­sza nie­dziela Adwen­tu roz­poczę­ła w Ko­ście­le Rok Życia Kon­se­krowa­nego. W na­szej wspól­no­cie chcie­liby­śmy ten czas wy­ko­rzystać na szcze­gól­na mo­dli­twę za tych, któ­rzy po­świę­cili się służ­bie Panu Bogu w zgro­ma­dze­niach za­kon­nych. Przez ten rok, w każdy pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca, w na­szym ko­ście­le od­by­wać się bę­dzie dwu­dzie­sto­czte­ro­go­dzin­ne czu­wa­nie w in­ten­cji po­wołań i po­woła­nych. Pierw­sze takie czu­wa­nie za­in­au­guro­wał 4 grud­nia ks. bp Marek So­lar­czyk – od­pra­wił Mszę św. roz­poczy­na­ją­cą naszą wspól­ną mo­dli­twę. Przez całą dobę, aż do piąt­ko­we­go wie­czo­ru, na mo­dli­twie trwa­li przed­sta­wi­ciele zgro­ma­dzeń za­kon­nych z Otwoc­ka oraz wier­ni.

Więcej…