• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Msze św.

Niedziele:
7.30, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Kancelaria

wtorek – piątek
w godz.: 16.00–17.45
sobota
w godz.: 9.00–11.00

Pielgrzymka do Kodnia

Drukuj

Dnia 26 wrze­śnia u­czest­ni­czy­liśmy w pa­rafial­nej piel­grzymce do Kod­nia. Wy­ru­szyli­śmy o godz. 7.30. po dro­dze za­bie­rając pa­rafian z ko­ścioła Św. Jó­ze­fa Oblu­bień­ca NMP w Wólce Mlądz­kiej. Po­dróż do Sank­tu­arium Ko­deń­skiego u­pły­nę­ła w mo­dli­tew­nej at­mos­fe­rze.

Więcej…

Peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży

Drukuj

We wtor­kowy po­ra­nek, 11 sierp­nia, go­ści­liśmy w na­szym ko­ście­le znaki Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży: Krzyż SDM i ikonę Matki Bożej Salus Po­pu­li Ro­ma­ni. Tym samym włą­czy­li­śmy się du­cho­wo w przy­go­towa­nia do tego przy­szło­rocz­ne­go wy­da­że­nia waż­ne­go nie tylko dla mło­dych, ale dla ca­łe­go Ko­ścioła w Pol­sce. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy mo­dli­li się wraz z nami. Choć więk­szość mło­dzieży z na­szej pa­rafii była wła­śnie na piel­grzy­mim szla­ku na Jasną Górę, to mło­dzi du­chem godnie ich re­prezen­to­wa­li.

Więcej…

„Jezus na Stadionie” — reportaż

Drukuj
 

Świętowaliśmy odpust

Drukuj

Zie­lo­ne Świę­ta, to dzień u­ro­czy­sto­ści pa­tro­nal­nej naszej parafii. W ra­do­snym świę­to­wa­niu po­ma­gał na w tym roku ks. Roman Ru­si­nek SAC. Przez cały dzień gło­sił Słowo Boże oraz prze­wod­ni­czył Mszy św. od­pu­stowej. Na za­koń­cze­nie Mszy św., pro­ce­sję Eu­cha­ry­stycz­ną po­prowa­dził ks. Ben­ja­min Ba­hashi SAC.

Więcej…

Wprowadzenie w posługę ministranta

Drukuj

W nie­dzielę, 17 maja 2015 roku w na­szej pa­rafii wpro­wa­dzi­liśmy w po­słu­gę mi­nistran­ta ho­ra­li­sty czter­na­stu no­wych chłop­ców. Dzię­ku­je­my ro­dzi­com, któ­rzy przy­pro­wa­dzali chłop­ców przez cały rok na spo­tka­nia oraz księ­dzu pro­bosz­czowi.

Więcej…

Piknik na zakończenie białego tygodnia

Drukuj

Na za­koń­cze­nie bia­łe­go ty­go­dnia wy­bra­li­śmy się z ro­dzi­ca­mi i dzieć­mi do Górek koło Gar­wo­li­na. Wszy­scy po­le­ci­liśmy się Matce Bożej Fa­tim­skiej pod­czas wspól­nej Eu­cha­ry­stii. Póź­niej było coś dla ciała, czyli wspól­ne o­gni­sko i mecz piłki moż­nej – dzie­ci kon­tra ksiądz i ro­dzi­ce. Za­cię­ta roz­gryw­ka za­koń­czy­ła się re­mi­sem 4:4. Jak już je­steśmy przy sta­ty­stykach, to było nas ponad 200 osób, mie­liśmy do zje­dzenia 50 kg kieł­ba­sy, 50 chle­bów i około 200 li­trów na­po­jów do wy­pi­cia.

Więcej…

Rezurekcja

Drukuj

RezurekcjaNie­dziel­ny po­ra­nek prze­dłu­ża naszą świą­tecz­ną ra­dość. Jak trzy nie­wia­sty, u­da­je­my się do grobu, by stwier­dzić, że jest pusty. Jed­nak nie ma w nas nic z trwo­gi, która prze­szy­ła trzy Ma­ry­je. My wiemy, że ten grób jest pusty, bo Ch­ry­stus zmar­twych­wstał! Pro­ce­sji re­zu­rek­cyj­nej i Mszy św. prze­wod­ni­czył ks. Zenon Hanas SAC – wi­ce­pro­win­cjał wschod­niej pro­win­cji Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­stol­stwa Ka­to­lic­kie­go..

Więcej…

Wigilia Paschalna

Drukuj

Liturgia na Cześć Męki PańskiejW pią­tek u­sły­sze­li­śmy: „Wy­ko­na­ło się”. A dziś już wiemy: Jezus żyje! Noc czu­wa­nia i mo­dli­twy do­prowa­dzi­ła nas do tej do­brej, naj­lep­szej no­wi­ny: Ch­ry­stus zmar­twych­wstał! Ko­ściół o­znaj­mia tę ra­dość ca­łe­mu stwo­rze­niu. W na­szej świą­ty­ni li­tur­gii Wi­gilii Pa­schal­nej prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. Krzysz­tof Wojda SAC – pro­boszcz.

Więcej…