• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Msze św.

Niedziele:
7.30, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Kancelaria

wtorek – piątek
w godz.: 16.00–17.45
sobota
w godz.: 9.00–11.00

Źródło: http://www.sxc.hu

Wielka Sobota

Drukuj

Święcenie pokarmówWiel­ka So­bota. Dzień ża­ło­by i za­du­my w Ko­ście­le. Czu­wa­my przy Gro­bie Pana. Niem­niej na­dzie­ja zwy­cią­ża żal – o­cze­ku­jemy zmar­twych­wstania Ch­ry­stu­sa. Wy­ra­zem tej na­dzie­i są nasze przy­go­towa­nia do świę­to­wa­nia Wiel­kanocy. Do ko­ścioła przy­no­si­my po­kar­my, pro­sząc o ich bło­gosła­wień­stwo i po­świę­ce­nie.

Więcej…

Liturgia na Cześć Męki Pańskiej

Drukuj

Liturgia na Cześć Męki Pańskiej„Dla nas Ch­ry­stus stał się po­słusz­ny aż do śmier­ci, a była to śmierć na krzy­żu. Dla­te­go Bóg wy­wyż­szył Go ponad wszyst­ko i da­ro­wał Mu imię, które jest ponad wszyst­kie imię”. Ofia­ra się do­kon­ła. Pan oddał życie. Za mnie, za cie­bie, za cały świat... Dzi­siej­szej Li­tur­gii na Cześć Męki Pań­skiej prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. Krzysz­tof Wojda SAC – pro­boszcz.

Więcej…

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Drukuj

Msza św. Wieczerzy PańskiejCh­ry­stus od­chodząc z tego świa­ta po­zosta­wił nam dwa wiel­kie znaki sa­kramen­tal­ne: Eu­cha­ry­stię i ka­płań­stwo. Dzię­ki nim jest z nami o­bec­ny. Msza św. Wie­czerzy Pań­skiej jest dzięk­czy­nie­niem za ten dar, za po­kor­ną mi­łość Je­zu­sa. Dzi­siej­szej li­tur­gii kon­ce­lebrowa­nej przez pięt­na­stu miesz­kań­ców o­twoc­kie­go domu prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. Sła­wo­mir Ra­dul­ski SAC.

Więcej…

Liturgia Wielkiego Tygodnia

Drukuj
Roz­po­czy­na się Wiel­ki Ty­dzień – czas u­obec­nia­ją­cy zbaw­cze wy­da­rze­nia przej­ścia Chry­stu­sa przez mękę i śmierć do chwa­ły zmar­twych­wstania. Po­ni­żej przed­sta­wiamy in­for­ma­cję o go­dzi­nach po­szcze­gól­nych ce­lebra­cji li­tur­gicz­nych. Za­chę­camy do licz­ne­go u­czest­nic­twa w Tri­du­um Pa­schal­nym.

Więcej…

Droga Krzyżowa ulicami Otwocka

Drukuj

Droga Krzyżowa ulicami OtwockaW pią­tek po­prze­dza­ją­cy Wiel­ki Ty­dzień, jak co roku, wy­ru­szyli­śmy śla­dami męki Ch­ry­stu­sa. Kro­cząc Drogą Krzy­żo­wą wier­ni Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świe­tego oraz Św. Win­cen­tego à Pulo mieli o­ka­zję przy­po­mnieć sobie słowa po­chodzą­ce z te­sta­men­tu bł. Jana Pawła II. Ro­zwa­żali­śmy bo­le­sne wy­da­że­nia o­stat­niej drogi Je­zu­sa w kon­tek­ście życia mał­żeń­skiego i ro­dzin­ne­go o jakim uczył nas bło­gosła­wiony pa­pież. To pre­lu­dium do Wiel­kiegoo Ty­god­nia było jed­no­cześnie bez­po­śred­nim przy­go­towa­niem do cze­ka­ją­cej nas w Nie­dzielę Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go u­ro­czy­sto­ści ka­no­ni­zacyj­nej.

Więcej…

Rekolekcje szkolne

Drukuj

Zimowisko w TyliczuOd 24 do 26 marca 2014 w na­szej pa­rafii od­by­wa­ły się re­ko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla dzie­ci z Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12. Przez trzy dni za­stanawialiśmy się jak iść za Ch­ry­stu­sem , aby być jesz­cze lep­szy­mi chrze­ści­ja­nami? W u­mac­nianiu nas na dro­dze do świę­to­ści po­ma­gał nam ks. Ra­do­sław Wi­leń­ski SAC, wi­ka­riusz z pa­rafii w Oża­ro­wie Ma­zo­wiec­kim. Dzię­ku­je­my za kon­fe­ren­cje, które do nas wy­gło­sił i za­pew­niamy księ­dza Ra­do­sław o na­szej pa­mię­ci mo­dli­tew­nej.

Więcej…

Warsztaty „Wreszcie żyć”

Drukuj

Za­praszamy na warsz­taty „Wresz­cie żyć” o­pie­ra­ją­ce się na „Pro­gra­mie 12 kro­ków”. Ba­zu­ją one na chrze­ści­jań­skiej wizji czło­wie­ka i świa­ta, łączą roz­wój du­cho­wy i psy­cho­te­ra­pię. Warsz­taty są formą po­mocy dla osób do­świad­czają­cych róż­nych trud­no­ści w sfe­rze psy­chicz­nej i du­cho­wej, w re­la­cjach z in­ny­mi, ze sobą, z Bo­giem.

Więcej…

Zimowisko w Tyliczu

Drukuj

Zimowisko w TyliczuW dniach od 15–22 lu­te­go odbył się wy­jazd dzie­ci z na­szej pa­rafii do Ty­li­cza koło Kry­ni­cy Gór­skiej. Czas wy­po­czyn­ku spę­dza­li­śmy bar­dzo ak­tyw­nie, co­dzien­ni ko­rzy­sta­jąc z po­bli­skich sto­ków. W miarę jak po­goda się psuła wy­jeż­dża­li­śmy na basen do No­we­go Sącza i na lo­dowi­sko do Kry­ni­cy. Dzię­ku­je­my tym, któ­rzy pa­mię­tali o nas w swo­ich mo­dli­twach. W ga­le­rii znaj­du­ją się naj­cie­kaw­sze zdjęć z na­sze­go wy­jazdu.

Więcej…