• 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Msze św.

Niedziele:
7.30, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00, 20.00
Dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00

Kancelaria

wtorek – piątek
w godz.: 16.00–17.45
sobota
w godz.: 9.00–11.00

„Słońce nagle zgasło” – koncert wielkopostny

Drukuj

Ju­bi­le­uszo­wa, piąta już e­dy­cja Otwoc­kich Warsz­tatów Mu­zy­ki Li­tur­gicz­nej, która roz­pocz­nie się w pią­tek 27 lu­te­go, skie­ro­wa­na jest do człon­ków chó­rów, in­stru­men­ta­listów oraz osób od­powie­dzial­nych za o­pra­wę mu­zycz­ną we wspól­no­tach pa­rafial­nych. Trzy­dnio­we spo­tka­nia pro­wa­dzone w tym roku przez Lidię i Mar­cina Po­spie­szal­skich oraz o. Woj­cie­cha Du­dzi­ka OP będą świet­ną o­ka­zją do po­głę­bie­nia wie­dzy o mu­zy­ce li­tur­gicz­nej, jej mo­dli­tew­nym zna­cze­niu oraz sta­no­wić będą je­dy­ną w swoim ro­dza­ju por­cję in­spira­cji do co­dzien­nej mu­zycz­nej pracy.

Więcej…

V Otwockie Warsztaty Muzyki Liturgicznej już niebawem

Drukuj

Ju­bi­le­uszo­wa, piąta już e­dy­cja Otwoc­kich Warsz­tatów Mu­zy­ki Li­tur­gicz­nej or­ga­ni­zo­wa­nych przy Pa­rafii Ze­sła­nia Du­cha Świę­te­go od­bę­dzie się w tym roku w dniach 27 lu­te­go – 1 marca.

Więcej…

Zimowisko w Małem Cichem

Drukuj

W tym roku wy­bra­li­śmy z mi­nistran­tami i schol­ką do prze­pięk­nej miej­sco­wo­ści w pol­skich Ta­trach, do Ma­łe­go Ci­che­go. Czas spę­dza­li­śmy in­ten­syw­nie na nauce jazdy na nar­tach dla po­cząt­ku­jących i co­dzien­nym szu­so­wa­niu – dla u­mie­ją­cych już jeź­dzić. Dwa po­połu­dnia były wy­jaz­do­we. Jed­nego dnia od­wie­dziliśmy księ­dza Grze­go­rza, który pra­cu­je o­bec­nie w Sank­tu­arium Matki Bożej Fa­tim­skiej na Krzep­tów­kach. Dru­gie­go dnia zwie­dza­liśmy Za­ko­pane i sko­rzy­sta­li­śmy z a­qu­apar­ku. Wszyst­kim pa­mię­tają­cym o nas w mo­dli­twie ser­decz­ne „Bóg za­płać”, bo wszy­scy szczę­śli­wie po­wró­ci­liśmy.

Więcej…

Światowe Dni Młodzieży 2016

Drukuj

Już w przy­szłym roku od­bę­dą się Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie. 26 lipca roz­pocz­nie się cen­tral­na cześć spo­tka­nia, która za­koń­czy się 31 lipca Mszą Św. z u­dzia­łem Ojca Świę­te­go. Jed­nak już od kil­ku­na­stu lat te spo­tka­nia mło­dzieży z ca­łe­go świa­ta mają także drugą, po­prze­dza­ją­cą wy­da­rze­nia cen­tral­ne część. Są to tzw. Dni w Die­cezjach.

Więcej…

Wizytacja kanoniczna bpa Marka Solarczyka

Drukuj

W II Nie­dzielę Adwen­tu, 7 grud­nia, prze­ży­wa­li­śmy w na­szej pa­rafii wi­zy­ta­cję ka­no­nicz­ną. Pa­rafię wi­zy­to­wał ks. bp Marek So­lar­czyk. To­wa­rzy­szył na­szej wspól­no­cie przez cały dzień: gło­sił Słowo Boże, roz­ma­wiał z wier­ny­mi i dusz­pa­ste­rzami, na­wie­dził zgro­ma­dze­nia za­kon­ne sióstr. Ksiądz Bi­skup ce­lebro­wał Mszę św. z u­dzia­łem dzie­ci w dol­nym ko­ście­le. Ochrz­cił rów­nież dwóch chłop­ców. Pod­czas Mszy św. o godz. 20.00 wspól­no­ty pa­rafial­ne zło­ży­ły na ręce bpa Marka spra­woz­dania ze swo­jej dzia­łal­no­ści. Wi­zy­ta w spo­sób nie­zwy­kły u­bo­ga­ci­ła naszą pa­rafię. Cie­pło i ra­dość prze­peł­nia­ją­ce na­sze­go Go­ścia za­pew­ne na długo po­zosta­ną w na­szej pa­mię­ci. Bi­skupie Marku, z serca dzię­ku­je­my! Bóg za­płać!

Więcej…

I czuwanie z okazji Roku Życia Konsekrowanego

Drukuj

Te­go­rocz­na pierw­sza nie­dziela Adwen­tu roz­poczę­ła w Ko­ście­le Rok Życia Kon­se­krowa­nego. W na­szej wspól­no­cie chcie­liby­śmy ten czas wy­ko­rzystać na szcze­gól­na mo­dli­twę za tych, któ­rzy po­świę­cili się służ­bie Panu Bogu w zgro­ma­dze­niach za­kon­nych. Przez ten rok, w każdy pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca, w na­szym ko­ście­le od­by­wać się bę­dzie dwu­dzie­sto­czte­ro­go­dzin­ne czu­wa­nie w in­ten­cji po­wołań i po­woła­nych. Pierw­sze takie czu­wa­nie za­in­au­guro­wał 4 grud­nia ks. bp Marek So­lar­czyk – od­pra­wił Mszę św. roz­poczy­na­ją­cą naszą wspól­ną mo­dli­twę. Przez całą dobę, aż do piąt­ko­we­go wie­czo­ru, na mo­dli­twie trwa­li przed­sta­wi­ciele zgro­ma­dzeń za­kon­nych z Otwoc­ka oraz wier­ni.

Więcej…

Msze św. w intencjach zbiorowych

Drukuj

Msze świę­te w in­ten­cjach zbio­rowych są szcze­gól­ną spe­cy­fi­ką pa­rafii, w któ­rych po­słu­gę peł­nią księ­ża pal­lo­ty­ni. Od wielu lat mo­dli­my się pod­czas tych Mszy św. w na­szym ko­ście­le pa­rafial­nym. W maju co­dzien­nie o godz. 18.00 bę­dzie­my wzy­wać w po­le­conych na­szej mo­dli­twie in­ten­cjach wsta­wien­nic­twa N.M.P. Kró­lo­wej Apo­stołów.

Więcej…

Tydzień Misyjny

Drukuj

Tydzień MisyjnyW nie­dzielę, 19 paź­dzier­nika w Ko­ście­le roz­począł się Ty­dzień Mi­syj­ny. Z tej o­ka­zji wo­lon­ta­riu­sze ze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas prze­bra­ni za osoby z in­nych kra­jów wzię­li czyn­ny u­dział w li­tur­gii Mszy św. dla dzie­ci o godz. 11.00. Pod­czas Eu­cha­ry­stii czy­ta­li Słowo Boże, śpie­wa­li psalm oraz u­czest­ni­czy­li w pro­ce­sji z da­rami. W pią­tek 24 paź­dzier­nika nasze SKC po­prowa­dzi­ło rów­nież ró­ża­niec mi­syj­ny o­bej­mu­jąc mo­dli­twą pro­ble­my dzie­ci miesz­ka­ją­cych na wszyst­kich kon­ty­nentach. Sym­bo­licz­nym wy­ra­zem na­szej pa­mię­ci i so­li­dar­no­ści za dany kon­ty­nent były ko­lorowe świe­ce. Żółta o­zna­czała Azję, nie­bieska – Oce­anię, biała – Eu­ro­pę, czer­wo­na – obie Ame­ry­ki, zie­lo­na – Afry­kę.

Więcej…